Quay lại Trang tìm kiếm CSDL

Chi tiết tài liệu

  Chỉ số đề mục: 11.01 - Các vấn đề chung 
  Dạng tài liệu BB 
  Tác giả Vũ Vân Anh 
  Nhan đề: Tính cách dân tộc trong quan hệ quốc tế: từ lý luận đến thực tiễn ở Trung Đông 
  Nguồn trích: Nghiên cứu Châu Phi & Trung Đông 
  Năm xuất bản: 2017 
  Số:
  Trang 21-28 
  ISSN: 1859-0519 
  Từ khóa: Dân tộc; Tính cách; Quốc tế; Trung Đông 
  Tóm tắt: Tính cách dân tộc là những giá trị đặc trưng của mỗi dân tộc trên thế giới, nó ảnh hưởng không nhỏ đến cách suy nghĩa và ứng xử của mỗi con người, mỗi quốc gia với nhau trong quan hệ quốc tế. ở Trung Đông, tính cách dân tộc ảnh hưởng nhiều từ lịch sử hình thành vùng đất, quốc gia, tôn giáo và văn hóa Arab. 
  Kí hiệu kho: TTKHCNQG, CVv302 
  [Xem tòan văn]