Quay lại Trang tìm kiếm CSDL

Chi tiết tài liệu

  Chỉ số đề mục: 14.25 - Trường phổ thông. Sư phạm học trong trường phổ thông. Giáo dục toàn diện 
  Dạng tài liệu BB 
  Tác giả Nguyễn Văn Tín 
  Nhan đề: Giáo dục truyền thống cách mạng cho học sinh THPT ở huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang trong bối cảnh mới 
  Nguồn trích: Thiết bị giáo dục 
  Năm xuất bản: 2017 
  Số: 137 
  Trang 24-26 
  ISSN: 1859-0810 
  Từ khóa: Giáo dục; Trung học phổ thông; Cách mạng; Học sinh; Gò Quao; Kiên Giang 
  Tóm tắt: Bài báo nghiên cứu giáo dục truyền thống cách mạng cho học sinh THPT ở huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang trong bối cảnh mới 
  Kí hiệu kho: TTKHCNQG, CVv326 
  [Xem tòan văn]