Quay lại Trang tìm kiếm CSDL

Chi tiết tài liệu

  Chỉ số đề mục: 14.01 - Các vấn đề chung 
  Dạng tài liệu BB 
  Tác giả Trần Thị Vân 
  Nhan đề: Các nguyên tắc dạy học môn mỹ thuật ở trường trung học cơ sở theo hướng phát triển năng lực của học sinh 
  Nguồn trích: Thiết bị giáo dục 
  Năm xuất bản: 2017 
  Số: 137 
  Trang 31-34 
  ISSN: 1859-0810 
  Từ khóa: Giáo dục; Trung học cơ sở; Mỹ thuật; Học sinh 
  Tóm tắt: Bài báo nêu các nguyên tắc dạy học môn mỹ thuật ở trường trung học cơ sở theo hướng phát triển năng lực của học sinh 
  Kí hiệu kho: TTKHCNQG, CVv326 
  [Xem tòan văn]