Quay lại Trang tìm kiếm CSDL

Chi tiết tài liệu

  Chỉ số đề mục: 76.29.30 -  
  Dạng tài liệu BB 
  Tác giả Nguyễn Anh Tuấn; Nguyễn Thị Thu Hoài; Phạm Nguyên Sơn; Tạ Mạnh Cường; Phạm Thái Giang; Đỗ Doãn Lợi 
  Nhan đề: Nghiên cứu sức căng cơ tim bằng siêu âm Speckle tracking 2D ở các bệnh nhân nhồi máu cơ tim cấp có ST chênh lên trước và ngay sau can thiệp động mạch vành 
  Nguồn trích: Tim mạch học Việt Nam 
  Năm xuất bản: 2018 
  Số: 81 
  Trang 16-22 
  ISSN: 1859-2848 
  Từ khóa: Sức căng dọc cơ tim; Siêu âm Speckle tracking; Nhồi máu cơ tim; Can thiệp động mạch vành; ProBNP; Troponin máu 
  Tóm tắt: Nghiên cứu mối liên quan giữa sức căng dọc cơ tim và nồng độ proBNP và nồng độ Troponin T máu ở 30 bệnh nhân nhồi máu cơ tim cấp có ST chênh lên điều trị tại Viện Tim mạch Việt Nam từ 01/2016 đến 9/2016. Kết quả cho thấy sức căng dọc cơ tim trước can thiệp có tương quan tuyến tính với proBNP và Troponin T. Sức căng dọc cơ tim có tương quan tuyens tính với EF biplane trước can thiệp, sau can thiệp và với chỉ số vận động thành trước can thiệp. Sức căng dọc cơ tim trung bình sau can thiệp tăng lên so với trước can thiệp. 
  Kí hiệu kho: TTKHCNQG, CVv 397 
  [Xem tòan văn]