Quay lại Trang tìm kiếm CSDL

Chi tiết tài liệu

  Chỉ số đề mục: 76.29.30 -  
  Dạng tài liệu BB 
  Tác giả Phan Đình Phong; Trương Đình Phi; Phạm Trần Linh; Lê Võ Kiên; Viên Hoàng Long; Trần Tuấn Việt; Nguyễn Duy Linh; Nguyễn Thị Lệ Thúy; Hoàng Như Quỳnh; Phạm Quốc Khánh 
  Nhan đề: Đánh giá thay đổi áp lực trong động mạch ở bệnh nhân khi kích thích thất theo chương trình 
  Nguồn trích: Tim mạch học Việt Nam 
  Năm xuất bản: 2018 
  Số: 81 
  Trang 38-43 
  ISSN: 1859-2848 
  Từ khóa: Kích thích thất theo chương trình; áp lực động mạch; Huyết áp; Yếu tố liên quan 
  Tóm tắt: Nghiên cứu thực hiện trên 41 bệnh nhân (21 nam và 20 nữ) không có bệnh lý tim thực tổn và bệnh lý động mạch vành từ 10/2016 đến 10/2017 nhằm đánh giá sự thay đổi áp lực trong động mạch và các yếu tố liên quan đến sự thay đổi áp lực trong động mạch khi kích thích thất theo chương trình. Kết quả kích thích thất theo chương trình thì huyết áp trung bình ở các thời điểm đều giảm so với huyết áp ban đầu nhưng kích thích tim với tần số 80 đến 120 chu kỳ/phút thì huyết áp tăng dần và đạt tối đa ở tần số 120 chu kỳ/phút, sau đó tần số tim kích thích càng cao thì huyết áp càng giảm dần. 
  Kí hiệu kho: TTKHCNQG, CVv 397 
  [Xem tòan văn]