Quay lại Trang tìm kiếm CSDL

Chi tiết tài liệu

  Chỉ số đề mục: 76.29.30 -  
  Dạng tài liệu BB 
  Tác giả Nguyễn Thị Ngọc Thanh; Hồ Huỳnh Quang Trí 
  Nhan đề: Đánh giá nguy cơ tim mạch 10 năm của bệnh nhân tăng huyết áp bằng phương trình của ACC/AHA và thang điểm WHO/ISH 
  Nguồn trích: Tim mạch học Việt Nam 
  Năm xuất bản: 2018 
  Số: 81 
  Trang 61-66 
  ISSN: 1859-2848 
  Từ khóa: Nguy cơ tim mạch; Tăng huyết áp; Phương trình ACC/AHA; Thang điểm WHO/ISH; Đánh giá 
  Tóm tắt: Đánh giá sự đồng thuận giữa phương trình ACC/AHA và thang điểm WHO/ISH trong ước tính nguy cơ tim mạch 10 năm trên 126 bệnh nhân tăng huyết áp (35 năm và 91 nữ) được theo dõi tại Viện Tim thành phố Hồ Chí Minh. Kết quả cho thấy ở ngưỡng nguy cơ tim mạch 10 phần trăm có sự động thuần kém giữa phương trình của ACC/AHA và thang điểm WHO/ISH. ở ngưỡng nguy cơ tim mạch 20 phần trăm có sự đồng thuận rất kém giữa phương trình của ACC/AHA và thang điểm WHO/ISH có cholesterol toàn phần và sự đồng thuận kém giữa phương trình của ACC/AHA và thang điểm WHO/ISH không cholesterol toàn phần. 
  Kí hiệu kho: TTKHCNQG, CVv 397 
  [Xem tòan văn]