Quay lại Trang tìm kiếm CSDL

Chi tiết tài liệu

  Chỉ số đề mục: 76.29.30 -  
  Dạng tài liệu BB 
  Tác giả Đỗ Kim Bảng; Phạm Như Hùng; Trương Thanh Hương 
  Nhan đề: Chức năng thất phải và chức năng tâm trương thất trái sau cấy máy tạo nhịp tái đồng bộ tim 
  Nguồn trích: Tim mạch học Việt Nam 
  Năm xuất bản: 2018 
  Số: 81 
  Trang 67-73 
  ISSN: 1859-2848 
  Từ khóa: Thất trái; Thất phải; Tâm trương; Máy tạo nhịp tái đồng bộ 
  Tóm tắt: Đánh giá chức năng thất phải và chức năng tâm trương thất trái sau cấy máy tạo nhịp tái đồng bộ tim trên 48 bệnh nhân có độ tuổi trung bình 55,79 cộng trừ 12,05. Các bệnh nhân được đánh giá chức năng thất phải và chức năng tâm trương thất trái trước cấy máy tạo nhịp tái đồng bộ tim và sau cấy 1 tuần, 1 tháng, 3 tháng và 6 tháng bằng siêu âm tim. Các chỉ số Tei thất phải, ty lệ E/e', Sm thay đổi ngay sau khi cấy máy với chỉ số Tei thất phải trước cấy là CRT 0,51 cộng trừ 0,19 và ngay sau khi cấy là 0,45 cộng trừ 0,18 với p=0,0058); tỷ lệ E/e' trước cấy là CRT 17,15 cộng trừ 9,39 so với ngay sau cấy là 12,93 cộng trừ 8,87 với p=0,0057), chỉ số Sm trước cấy là CRT 3,55 cộng trừ 1,10 cm/s so với ngay sau cấy là 4,09 cộng trừ 1,45 cm/s với p=0.016. 
  Kí hiệu kho: TTKHCNQG, CVv 397 
  [Xem tòan văn]