Quay lại Trang tìm kiếm CSDL

Chi tiết tài liệu

  Chỉ số đề mục: 06.71.07 -  
  Dạng tài liệu BB 
  Tác giả Nguyễn Tuấn Kiệt; Trịnh Công Đức 
  Nhan đề: Hiệu quả của mô hình cánh đồng lớn: bằng chứng thực nghiệm ở Cần Thơ và Sóc Trăng 
  Nguồn trích: Khoa học & Công nghệ 
  Năm xuất bản: 2017 
  Số: 26 
  Trang 212-222 
  ISSN: 2525-2267 
  Từ khóa: Kinh tế; Nông nghiệp; Cánh đồng lớn; Cần Thơ; Sóc Trăng 
  Tóm tắt: Nghiên cứu được thực hiện với mục tiêu chính là phân tích hiệu quả của mô hình cánh đồng lớn ở Sóc Trăng và Cần Thơ 
  Kí hiệu kho: TTKHCNQG, CVv449 
  [Xem tòan văn]