Quay lại Trang tìm kiếm CSDL

Chi tiết tài liệu

  Chỉ số đề mục: 68.01 - Các vấn đề chung 
  Dạng tài liệu BB 
  Tác giả Đinh Phi Hổ; Quách Thị Minh Trang 
  Nhan đề: Mô hình Cánh đồng lớn: Hiệu quả về kinh tế- xã hội - môi trường và gợi ý chính sách cho phát triển bền vững 
  Nguồn trích: Tạp chí Kinh tế & Phát triển 
  Năm xuất bản: 2017 
  Số: 243 
  Trang 52-60 
  ISSN: 1859-0012 
  Từ khóa: Cánh đồng lớn; Hiệu quả; Kinh tế; Xã hội; Môi trường; Mô hình; Chính sách; Phát triển bền vững; Đồng bằng sông Cửu Long 
  Tóm tắt: Mô hình Cánh đồng lớn được quan tâm trong thực tiễn vì đã đem lại những kết quả lợi nhuận, thu nhập hơn hản sản xuất cá thể. Tìm hiểu hiệu quả về kinh tế - xã hội - môi trường của mô hình Cánh đồng lớn so với mô hình sản xuất hộ truyền thống là những thách thức đối với các nhà nghiên cứu và những nhà chính sách ở Việt Nam. Dựa vào khung lý thuyết kinh tế học và thực tiễn Việt Nam, nhóm nghiên cứu đã sử dụng phương pháp kiểm định trung bình mẫu độc lập (Independent Sample T-test) và kiểm định Chi bình phương (Chi- square tests) nhằm đánh giá hiệu quả mô hình Cánh đồng lớn. Nghiên cứu tiến hành điều tra trực tiếp 520 hộ nông dân ở đồng bằng sông Cửu Long, trong đó, 260 hộ nông dân có tham gia và 260 hộ nông dân không tham gia cánh đồng lớn. Kết quả cho thấy hộ nông dân tham gia cánh đồng lớn có hiệu quả về kinh tế - xã hội - môi trường hơn hộ nông dân không tham gia cánh đồng lớn. 
  Kí hiệu kho: TTKHCNQG, CTv60 
  [Xem tòan văn]