Quay lại Trang tìm kiếm CSDL

Chi tiết tài liệu

  Chỉ số đề mục: 68.35.29 -  
  Dạng tài liệu BB 
  Tác giả Nguyễn Phú Son; Lê Bửu Minh Quân; Phan Huyền Trang 
  Nhan đề: Hiệu quả kinh tế sản xuất lúa của các nông hộ tham gia cánh đồng lúa lớn ở đồng bằng sông cửu Long 
  Nguồn trích: Công Thương 
  Năm xuất bản: 2017 
  Số: 12 
  Trang 86-93 
  ISSN: 0866-7756 
  Từ khóa: Lúa; Cánh đồng lúa lớn; Kinh tế; Hiệu quả sản xuất; Hiệu quả chi phí; Hộ nông dân; Đồng bằng sông Cửu Long 
  Tóm tắt: Nghiên cứu đã tiến hành khảo sát 90 hộ sản xuất (HSX) lúa trong cánh đồng lúa lớn (CĐLL) và 90 HSX nằm ngoài CĐLL để đánh giá và so sánh hiệu quả sản xuất giữa hai nhóm hộ này tại 3 tỉnh An Giang, Cần Thơ và Đồng Tháp. Những hộ sản xuất này được lựa chọn theo phương pháp chọn mẫu phải ngẫu nhiên, thuận tiện. Nghiên cứu đã sử dụng kết hợp nhiều phương pháp phân tích định lượng khác nhau để đánh giá và so sánh hiệu quả sản xuất giữa hai nhóm hộ. Những công cụ phân tích được sử dụng trong nghiên cứu này bao gồm thống kê mô tả, kiểm định giả thuyết, phân tích bao phủ dữ liệu (Data Envelopment Ânlysis DEA) và phân tích hồi qui đa biến, sử dụng dạng hàm Tobit. Kết quả nghiên cứu đã cho thấy các HSX lúa trong CĐLL hầu như đạt hiệu quả sản xuất cao hơn so với các HSX nằm ngoài CĐLL, đặc biệt trong vụ Đông Xuân. Kết quả nghiên cứu cho thấy các HSX lúa trong CĐLL có thể cắt giảm chi phí sản xuất đến 24,3 phần trăm để nâng cao hiệu quả chi phí, trong khi vẫn giữ được mức sản lượng không đổi. Những yếu tố có ảnh hưởng tích cực và có ý nghĩa đến hiệu quả chi phí của các HSX trong CĐLL, bao gồm: mức độ chuyên môn hóa của các HSX lúa, mối liên kết giữa các HSX lúa với những nhà cung cấp đầu vào, sử dụng giống có nguồn gốc từ các cơ sở/đơn vị sản xuât giống mang tính chuyên nghiệp và việc tự trang bị được máy bơm nước. 
  Kí hiệu kho: TTKHCNQG, CVv146 
  [Xem tòan văn]