Quay lại Trang tìm kiếm CSDL

Chi tiết tài liệu

  Chỉ số đề mục: 81.79; 26.11.15 -  
  Dạng tài liệu Bài trích tạp chí 
  Tác giả Trần Mai 
  Nhan đề: Các giải pháp tăng cường quản lý nhà nước về an toàn lao động 
  Nguồn trích: TC Lao động và xã hội 
  Năm xuất bản: 2002 
  Số: 187 
  Trang 11-12 
  Từ khóa: An toàn lao động; Quản lý nhà nước 
  Từ khóa địa lý: Việt Nam 
  Kí hiệu kho: TTTTKHCNQG, CVv 218 
  [Xem tòan văn]