Quay lại Trang tìm kiếm CSDL

Chi tiết tài liệu

  Chỉ số đề mục: 26.21.25 -  
  Dạng tài liệu BB 
  Tác giả Phạm Mạnh Hùng 
  Nhan đề: Đẩy mạnh nghiên cứu khoa học trong cơ quan Đảng nhằm nâng cao chất lượng công tác tham mưu, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng 
  Nguồn trích: Cộng Sản 
  Năm xuất bản: 2016 
  Số: 113 
  Trang 63-66 
  Từ khóa: Nghị quyết; Khoa học; Chính trị; Cách mạng; Chủ trương; Đại hội 
  Kí hiệu kho: TTKHCNQG, CVv84 
  [Xem tòan văn]