Quay lại Trang tìm kiếm CSDL

Chi tiết tài liệu

  Chỉ số đề mục: 10.47.41 -  
  Dạng tài liệu BB 
  Tác giả Nguyễn Thị Bình 
  Nhan đề: Quy định của pháp luật về các tội xâm phạm chế độ hôn nhân và gia đình: Một số bất cập và giải pháp hoàn thiện 
  Nguồn trích: Pháp Lý 
  Năm xuất bản: 2013 
  Số: 11-CT 
  Trang 31-32 
  ISSN: 2354-0834 
  Từ khóa: Quy đinh; Pháp luật; Xâm phạm; Hôn nhân; Gia Đình; Giải pháp; Hoàn thiện 
  Kí hiệu kho: TTKHCNQG, CVv220 
  [Xem tòan văn]