Quay lại Trang tìm kiếm CSDL

Chi tiết tài liệu

  Chỉ số đề mục: 11.05.21 -  
  Dạng tài liệu BB 
  Nhan đề: 10 sự kiện quốc phòng, quân sự nổi bật trên thế giới năm 2015 
  Nguồn trích: Quốc phòng Toàn dân 
  Năm xuất bản: 2016 
  Số:
  Trang 46-48 
  Từ khóa: Quốc phòng; Quân sự; Khủng hoảng; Di cư; Nhà nước; Hồi giáo 
  Kí hiệu kho: TTKHCNQG, CVv351 
  [Xem tòan văn]