Quay lại Trang tìm kiếm CSDL

Chi tiết tài liệu

  Chỉ số đề mục: 78.21 - Các khoa học có liên quan đến khoa học quân sự 
  Dạng tài liệu BB 
  Tác giả Đồng Tiến 
  Nhan đề: Đôi nét về phát triển công nghiệp quốc phòng của Xin-Ga-Po 
  Nguồn trích: Quốc phòng Toàn dân 
  Năm xuất bản: 2016 
  Số:
  Trang 49-51 
  Từ khóa: Quốc phòng; Công nghiệp; Chính sách; Đầu tư; Vũ khí; Hiện đại hóa; Xingapo 
  Kí hiệu kho: TTKHCNQG, CVv351 
  [Xem tòan văn]