Quay lại Trang tìm kiếm CSDL

Chi tiết tài liệu

  Chỉ số đề mục: 78.99 - Các vấn đề khác của ngành quân sự và khoa học quân sự 
  Dạng tài liệu BB 
  Tác giả Văn Don; Thu Thủy 
  Nhan đề: Kí kết chương trình phối hợp giữa tw mặ trận tổ quốc VN - Thanh tra chính phủ-Bộ tự pháp-Hội luật gia VN-Liên đoàn Luật sự Việt Nam 
  Nguồn trích: Pháp Lý 
  Năm xuất bản: 2014 
  Số: 11-CT 
  Trang 2-3 
  ISSN: 2354-0834 
  Từ khóa: Kí kết; Chương trình; Phố hợp; Thanh tra; Mặt trận tổ quốc; Luật sư; Việt Nam 
  Kí hiệu kho: TTKHCNQG, CVv220 
  [Xem tòan văn]