Quay lại Trang tìm kiếm CSDL

Chi tiết tài liệu

  Chỉ số đề mục: 11.21.06 -  
  Dạng tài liệu BB 
  Tác giả Thường Vũ 
  Nhan đề: Thành tựu phát triển kinh tế-xã hội là minh chứng hùng hồn cho vai trò lãnh đạo của Đảng 
  Nguồn trích: Quốc phòng Toàn dân 
  Năm xuất bản: 2016 
  Số:
  Trang 52-54 
  Từ khóa: Đảng cộng sản; Lãnh đạo; Hiến pháp; Đường lối; Khủng hoảng; Dân tộc thiểu số; Việt Nam 
  Kí hiệu kho: TTKHCNQG, CVv351 
  [Xem tòan văn]