Quay lại Trang tìm kiếm CSDL

Chi tiết tài liệu

  Chỉ số đề mục: 10.17.91 -  
  Dạng tài liệu BB 
  Tác giả Thu Thủy 
  Nhan đề: Tìm hiểu pháp luật của một số nước quy định về tội đưa và nhận hối lộ 
  Nguồn trích: Pháp Lý 
  Năm xuất bản: 2014 
  Số: 11-CT 
  Trang 12-14 
  ISSN: 2354-0834 
  Từ khóa: Pháp luật; Quy định; Hối lộ; Bộ luật; Hình sự 
  Kí hiệu kho: TTKHCNQG, CVv220 
  [Xem tòan văn]