Quay lại Trang tìm kiếm CSDL

Chi tiết tài liệu

  Chỉ số đề mục: 82.15.81 -  
  Dạng tài liệu BB 
  Tác giả Dương Quỳnh Hoa 
  Nhan đề: Một số giải pháp góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý 
  Nguồn trích: Cộng Sản 
  Năm xuất bản: 2016 
  Số: 113 
  Trang 75-77 
  Từ khóa: Quản lý; Lãnh đạo; Cán bộ; Năng lực; Phẩm chất; Hiện đại hóa 
  Kí hiệu kho: TTKHCNQG, CVv84 
  [Xem tòan văn]