Quay lại Trang tìm kiếm CSDL

Chi tiết tài liệu

  Chỉ số đề mục: 11.21.01 -  
  Dạng tài liệu BB 
  Tác giả Tráng A Lâm; Trần Văn Hào 
  Nhan đề: Không thể phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng đối với nhà nước và xã hội 
  Nguồn trích: Quốc phòng Toàn dân 
  Năm xuất bản: 2016 
  Số:
  Trang 55-57,39 
  Từ khóa: Nhà nước; Đảng cộng sản Việt Nam; Giai cấp; Công nhân; Chủ nghĩa Mác-Lê Nin; Độc lập; Lãnh đạo; Cách mạng 
  Kí hiệu kho: TTKHCNQG, CVv351 
  [Xem tòan văn]