Quay lại Trang tìm kiếm CSDL

Chi tiết tài liệu

  Chỉ số đề mục: 10.17.31 -  
  Dạng tài liệu BB 
  Tác giả Phan Tĩnh 
  Nhan đề: Cái khó của tố tụng những nghi án hối lộ triệu đô do nước ngoài phát hiện 
  Nguồn trích: Pháp Lý 
  Năm xuất bản: 2014 
  Số: 11-CT 
  Trang 17-19 
  ISSN: 2354-0834 
  Từ khóa: Nghi án; Hối lộ; Tố tụng; Tham nhũng; Phát hiện; Giải Quyết; Xử lý 
  Kí hiệu kho: TTKHCNQG, CVv220 
  [Xem tòan văn]