Quay lại Trang tìm kiếm CSDL

Chi tiết tài liệu

  Chỉ số đề mục: 11.19.75 -  
  Dạng tài liệu BB 
  Tác giả Thân Minh Quế 
  Nhan đề: Về việc thực hiện cơ chế dân chủ trong sinh hoạt đảng hiện nay: Qua thực tế ở Bắc Giang 
  Nguồn trích: Cộng Sản 
  Năm xuất bản: 2016 
  Số: 113 
  Trang 78-82 
  Từ khóa: Dân chủ; Ban tổ chức; Đảng viên; Nhận thức; Bắc Giang 
  Kí hiệu kho: TTKHCNQG, CVv84 
  [Xem tòan văn]