Quay lại Trang tìm kiếm CSDL

Chi tiết tài liệu

  Chỉ số đề mục: 11.19.07 -  
  Dạng tài liệu BB 
  Tác giả Nguyễn Sỹ Họa 
  Nhan đề: Kiên quyết đấu tranh làm thất bại luận điệu tuyên truyền đòi "cải cách thể chế chính trị ở Việt Nam" 
  Nguồn trích: Quốc phòng Toàn dân 
  Năm xuất bản: 2016 
  Số:
  Trang 58-60 
  Từ khóa: Chính trị; Xã hội chủ nghĩa; Đảng cộng sản; Tuyên truyền; Đấu tranh; Cải cách; TPP; Việt Nam 
  Kí hiệu kho: TTKHCNQG, CVv351 
  [Xem tòan văn]