Quay lại Trang tìm kiếm CSDL

Chi tiết tài liệu

  Chỉ số đề mục: 26.21.35 -  
  Dạng tài liệu BB 
  Tác giả Nguyễn Văn Y; Phước Minh Hiệp 
  Nhan đề: ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin từ thực tiễn tại thành phố Hồ Chí Minh 
  Nguồn trích: Cộng Sản 
  Năm xuất bản: 2016 
  Số: 113 
  Trang 83-87 
  Từ khóa: Công nghệ; Thông tin; Công nghiệp hóa; Hiện đại hóa; Dịch vụ; Hành chính; Hồ Chí Minh 
  Kí hiệu kho: TTKHCNQG, CVv84 
  [Xem tòan văn]