Quay lại Trang tìm kiếm CSDL

Chi tiết tài liệu

  Chỉ số đề mục: 06.71.57 -  
  Dạng tài liệu BB 
  Tác giả Nguyễn Xuân Thiên; Hà Minh Tuấn 
  Nhan đề: Kinh nghiệm phát triển du lịch của Thái Lan và một số gợi ý đối với Việt Nam 
  Nguồn trích: Cộng Sản 
  Năm xuất bản: 2016 
  Số: 113 
  Trang 88-92 
  Từ khóa: Kinh tế; Du lịch; Du khách; Doanh thu; Tiềm năng; Thái Lan; Việt Nam 
  Kí hiệu kho: TTKHCNQG, CVv84 
  [Xem tòan văn]