Quay lại Trang tìm kiếm CSDL

Chi tiết tài liệu

  Chỉ số đề mục: 10.23.21 -  
  Dạng tài liệu BB 
  Tác giả Nguyễn Viết Long 
  Nhan đề: Một số vấn đề đặt ra khi thực thi quyền tự do kinh doanh theo tinh thần hiến pháp (Sửa đổi) năm 2013 
  Nguồn trích: Pháp Lý 
  Năm xuất bản: 2014 
  Số: 11-CT 
  Trang 45-46 
  ISSN: 2354-0834 
  Từ khóa: Vấn đề; Kinh Doanh; Hiếp pháp; Quyền tự do; Thực thi 
  Kí hiệu kho: TTKHCNQG, CVv220 
  [Xem tòan văn]