Quay lại Trang tìm kiếm CSDL

Chi tiết tài liệu

  Chỉ số đề mục: 11.25.29 -  
  Dạng tài liệu BB 
  Tác giả Nguyễn Sơn Hà 
  Nhan đề: Hà Giang xây dựng chi bộ quân sự xã, phường, thị trấn-Kết quả và kinh nghiệm 
  Nguồn trích: Quốc phòng Toàn dân 
  Năm xuất bản: 2016 
  Số:
  Trang 61-63 
  Từ khóa: Quân sự; Chiến lược; Lực lượng; Chủ quyền; Đảng bộ; Tây Bắc; Hà Giang 
  Kí hiệu kho: TTKHCNQG, CVv351 
  [Xem tòan văn]