Quay lại Trang tìm kiếm CSDL

Chi tiết tài liệu

  Chỉ số đề mục: 11.05.21 -  
  Dạng tài liệu BB 
  Tác giả Luận Thuỳ Dương 
  Nhan đề: Vấn đề khủng bố ở Đông Nam á: Đánh giá những tác nhân 
  Nguồn trích: Cộng Sản 
  Năm xuất bản: 2016 
  Số: 113 
  Trang 93-96 
  Từ khóa: Khủng bố; Tác nhân; Chính trị; Xã hội; Hồi giáo; An ninh; Asean 
  Kí hiệu kho: TTKHCNQG, CVv84 
  [Xem tòan văn]