Quay lại Trang tìm kiếm CSDL

Chi tiết tài liệu

  Chỉ số đề mục: 10.23.21 -  
  Dạng tài liệu BB 
  Tác giả Nguyễn Toàn 
  Nhan đề: Cạm Bẫy "Việt vị" trong một số thương vụ kinh doanh sắn lát ở Bình Định: Bài học rút ra cho doanh nghiệp 
  Nguồn trích: Pháp Lý 
  Năm xuất bản: 2014 
  Số: 11-CT 
  Trang 50-52 
  ISSN: 2354-0834 
  Từ khóa: Kinh doanh; Thương vụ; Sắn lát; Doanh Nghiệp; Vi phạm; Bình Định 
  Kí hiệu kho: TTKHCNQG, CVv220 
  [Xem tòan văn]