Quay lại Trang tìm kiếm CSDL

Chi tiết tài liệu

  Chỉ số đề mục: 78.21 - Các khoa học có liên quan đến khoa học quân sự 
  Dạng tài liệu BB 
  Tác giả Nguyễn Ngọc Lạn 
  Nhan đề: Kinh nghiệm xây dựng, nâng cao chất lượng lực lượng dự bị động viên ở sư đoàn 355 
  Nguồn trích: Quốc phòng Toàn dân 
  Năm xuất bản: 2016 
  Số:
  Trang 64-65 
  Từ khóa: Đảng uỷ; Phương tiện; Kỹ thuật; Quản lý; Lượng lực; Chiến sĩ; Bồi dưỡng; Cán bộ 
  Kí hiệu kho: TTKHCNQG, CVv351 
  [Xem tòan văn]