Quay lại Trang tìm kiếm CSDL

Chi tiết tài liệu

  Chỉ số đề mục: 11.21.01 -  
  Dạng tài liệu BB 
  Tác giả Nguyễn Phú Trọng 
  Nhan đề: Tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa; đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới;bảo vệ vững chắc tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; phấn đấu sớm đưa nước ta cơ bản trở th 
  Nguồn trích: Cộng Sản 
  Năm xuất bản: 2016 
  Số: 880 
  Trang 15-27 
  Từ khóa: Quốc hội; Nhân dân; Xã hội chủ nghĩa; Đổi mới; Hòa bình; Ban chấp hành 
  Kí hiệu kho: TTKHCNQG, CVv84 
  [Xem tòan văn]