Quay lại Trang tìm kiếm CSDL

Chi tiết tài liệu

  Chỉ số đề mục: 78.19 - Khoa học quân sự 
  Dạng tài liệu BB 
  Tác giả Nguyễn Tuý 
  Nhan đề: Một số giải pháp nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đảng ở vùng 2 hải quân 
  Nguồn trích: Quốc phòng Toàn dân 
  Năm xuất bản: 2016 
  Số:
  Trang 67-69 
  Từ khóa: Hải quân; Học tập; Chuyên môn; Đảng viên; Chiến sĩ; Tư tưởng; Hồ Chí Minh 
  Kí hiệu kho: TTKHCNQG, CVv351 
  [Xem tòan văn]