Quay lại Trang tìm kiếm CSDL

Chi tiết tài liệu

  Chỉ số đề mục: 10.17.31 -  
  Dạng tài liệu BB 
  Tác giả Lưu Thái Bảo 
  Nhan đề: Minh bạch kê khai tài sản: Yêu Cầu bức thiết từ thực tế cuộc chiến chống tham nhũng 
  Nguồn trích: Pháp Lý 
  Năm xuất bản: 2014 
  Số: 12 
  Trang 2-3 
  ISSN: 2354-0834 
  Từ khóa: Minh Bạch; Kê khai; Tài sản; Yêu cầu; Tham nhũng; Thực tế 
  Kí hiệu kho: TTKHCNQG, CVv220 
  [Xem tòan văn]