Quay lại Trang tìm kiếm CSDL

Chi tiết tài liệu

  Chỉ số đề mục: 78.17 - Đường lối quân sự và lý thuất nghệ thuật quân sự 
  Dạng tài liệu BB 
  Tác giả Vũ Văn Hân 
  Nhan đề: Lữ đoàn thông tin 596 thực hiện tốt nhiệm vụ trong mọi tình huống 
  Nguồn trích: Quốc phòng Toàn dân 
  Năm xuất bản: 2016 
  Số:
  Trang 70-72 
  Từ khóa: Lữ đoàn; Thông tin; Giáo dục; Chính trị; Tư tưởng; Trang bị; Cách mạng 
  Kí hiệu kho: TTKHCNQG, CVv351 
  [Xem tòan văn]