Quay lại Trang tìm kiếm CSDL

Chi tiết tài liệu

  Chỉ số đề mục: 10.15.23 -  
  Dạng tài liệu BB 
  Tác giả Lưu Minh Tiến 
  Nhan đề: Cơ sở lý thuyết để thiết lập tổ chức chính quyền địa phương theo tinh thần hiến pháp năm 2013 
  Nguồn trích: Pháp Lý 
  Năm xuất bản: 2014 
  Số: 12 
  Trang 11-13 
  ISSN: 2354-0834 
  Từ khóa: Cơ sở; Lý thuyết; Chính quyền; Địa phương; Hiến pháp; Tổ chức 
  Kí hiệu kho: TTKHCNQG, CVv220 
  [Xem tòan văn]