Quay lại Trang tìm kiếm CSDL

Chi tiết tài liệu

  Chỉ số đề mục: 11.21.05 -  
  Dạng tài liệu BB 
  Nhan đề: Nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII 
  Nguồn trích: Cộng Sản 
  Năm xuất bản: 2016 
  Số: 880 
  Trang 28-31 
  Từ khóa: Nghị quyết; Đại hội; Đại biểu; Đảng cộng sản; Việt Nam 
  Kí hiệu kho: TTKHCNQG, CVv84 
  [Xem tòan văn]