Quay lại Trang tìm kiếm CSDL

Chi tiết tài liệu

  Chỉ số đề mục: 78.25 - Kỹ thuật quân sự. Vũ khí. Hợp tác về quân sự với nước ngoài. Buôn bán vũ khí. giải trừ quân bị. Ngừng thử vũ khí hạt nhân 
  Dạng tài liệu BB 
  Tác giả Trương Xuân Bách 
  Nhan đề: Nhà máy A31 nâng cao năng lực sửa chữa, sản xuất khí tài, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ 
  Nguồn trích: Quốc phòng Toàn dân 
  Năm xuất bản: 2016 
  Số:
  Trang 73-75 
  Từ khóa: Nhà máy; Phòng không; Không quân; Sản xuất; Kỹ thuật; Lực lượng vũ trang 
  Kí hiệu kho: TTKHCNQG, CVv351 
  [Xem tòan văn]