Quay lại Trang tìm kiếm CSDL

Chi tiết tài liệu

  Chỉ số đề mục: 11.21.01 -  
  Dạng tài liệu BB 
  Tác giả Nguyễn Phú Trọng 
  Nhan đề: Diễn văn bế mạc 
  Nguồn trích: Cộng Sản 
  Năm xuất bản: 2016 
  Số: 880 
  Trang 32-34 
  Từ khóa: Đại hội; Chính trị; Ban chấp hành; Chủ nghĩa xã hội; Đường lối; Hồ Chí Minh 
  Kí hiệu kho: TTKHCNQG, CVv84 
  [Xem tòan văn]