Quay lại Trang tìm kiếm CSDL

Chi tiết tài liệu

  Chỉ số đề mục: 19.41.99 -  
  Dạng tài liệu BB 
  Tác giả Dũng Chinh 
  Nhan đề: Từ vụ ông Trần Văn Tuyền: cần "tiếp lửa" cho báo chí đấu tranh chống tiêu cực 
  Nguồn trích: Pháp Lý 
  Năm xuất bản: 2014 
  Số: 12 
  Trang 24-26 
  ISSN: 2354-0834 
  Từ khóa: Báo chí; Đấu tranh; Tiêu cực; Tham nhũng; Cán bộ 
  Kí hiệu kho: TTKHCNQG, CVv220 
  [Xem tòan văn]