Quay lại Trang tìm kiếm CSDL

Chi tiết tài liệu

  Chỉ số đề mục: 78.19 - Khoa học quân sự 
  Dạng tài liệu BB 
  Tác giả Trần Quyết Tiến 
  Nhan đề: Trường sĩ quan pháo binh coi trọng nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học 
  Nguồn trích: Quốc phòng Toàn dân 
  Năm xuất bản: 2016 
  Số:
  Trang 76-78 
  Từ khóa: Nhà trường; Khoa học; Đảng uỷ; Khoa học; Nghệ thuật; Quân sự; Pháo binh 
  Kí hiệu kho: TTKHCNQG, CVv351 
  [Xem tòan văn]