Quay lại Trang tìm kiếm CSDL

Chi tiết tài liệu

  Chỉ số đề mục: 10.07.57 -  
  Dạng tài liệu BB 
  Tác giả Trần Đại Quang 
  Nhan đề: Đổi mới toàn diện công tác công an đáp ứng yêu cầu bảo đảm an ninh, trật tự thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế của đất nước 
  Nguồn trích: Cộng Sản 
  Năm xuất bản: 2016 
  Số: 880 
  Trang 35-42 
  Từ khóa: Nhà nước; An ninh; Đổi mới; Công nghiệp hóa; Hội nhập; Quốc tế 
  Kí hiệu kho: TTKHCNQG, CVv84 
  [Xem tòan văn]