Quay lại Trang tìm kiếm CSDL

Chi tiết tài liệu

  Chỉ số đề mục: 10.15.33; 10.87.85 -  
  Dạng tài liệu BB 
  Tác giả Nguyễn Hòa Bình 
  Nhan đề: Bảo đảm quyền con người, quyền công dân-tư tưởng xuyên suốt trong bộ Luật tố tụng hình sự năm 2015 
  Nguồn trích: Cộng Sản 
  Năm xuất bản: 2016 
  Số: 880 
  Trang 43-50 
  Từ khóa: Quyền con người; Tư tưởng; Hiến pháp; Dân chủ; Pháp lý 
  Kí hiệu kho: TTKHCNQG, CVv84 
  [Xem tòan văn]