Quay lại Trang tìm kiếm CSDL

Chi tiết tài liệu

  Chỉ số đề mục: 78.23 - Kinh tế quân sự. Kinh tế thời chiến. Quân sự hoá nền kinh tế 
  Dạng tài liệu BB 
  Tác giả Hoàng Văn Sỹ 
  Nhan đề: Công ty 74 gắn phát triển sản xuất, kinh doanh với xây dựng địa bàn vững mạnh 
  Nguồn trích: Quốc phòng Toàn dân 
  Năm xuất bản: 2016 
  Số:
  Trang 79-81 
  Từ khóa: Kinh doanh; Kinh tế; Quốc phòng; Sản xuất; Biên giới; Gia Lai; Campuchia 
  Kí hiệu kho: TTKHCNQG, CVv351 
  [Xem tòan văn]