Quay lại Trang tìm kiếm CSDL

Chi tiết tài liệu

  Chỉ số đề mục: 11.05.23 -  
  Dạng tài liệu BB 
  Tác giả Nguyễn Thiện Minh 
  Nhan đề: Tăng cường giáo dục quốc phòng và an ninh cho học sinh, sinh viên trong tình hình hiện nay 
  Nguồn trích: Quốc phòng Toàn dân 
  Năm xuất bản: 2016 
  Số:
  Trang 82-84 
  Từ khóa: Quốc phòng; An ninh; Học sinh; Sinh viên; Giáo dục; ý thức; Trách nhiệm; Tổ quốc 
  Kí hiệu kho: TTKHCNQG, CVv351 
  [Xem tòan văn]