Quay lại Trang tìm kiếm CSDL

Chi tiết tài liệu

  Chỉ số đề mục: 11.11.03 -  
  Dạng tài liệu BB 
  Tác giả Hoàng Bình Quân 
  Nhan đề: Nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại của Đảng trong tình hình mới 
  Nguồn trích: Cộng Sản 
  Năm xuất bản: 2016 
  Số: 880 
  Trang 51-55 
  Từ khóa: Đối ngoại; Động lực; Chủ trương; Chính sách; Chính trị; Khủng hoảng; Xã hội chủ nghĩa 
  Kí hiệu kho: TTKHCNQG, CVv84 
  [Xem tòan văn]