Quay lại Trang tìm kiếm CSDL

Chi tiết tài liệu

  Chỉ số đề mục: 06.99 - Các vấn đề khác của kinh tế và khoa học kinh tế 
  Dạng tài liệu BB 
  Tác giả Vũ Lê Minh 
  Nhan đề: Thu hút FDI năm 2014: "Bắc nước chờ gạo người..." 
  Nguồn trích: Pháp Lý 
  Năm xuất bản: 2014 
  Số: 12 
  Trang 58-60 
  ISSN: 2354-0834 
  Từ khóa: Thu hút FDI; Triển vọng; Thị trường; Kinh Tế; Năm 2014 
  Kí hiệu kho: TTKHCNQG, CVv220 
  [Xem tòan văn]