Quay lại Trang tìm kiếm CSDL

Chi tiết tài liệu

  Chỉ số đề mục: 11.05.23 -  
  Dạng tài liệu BB 
  Tác giả Phùng Văn Thiết 
  Nhan đề: Đào tạo giáo viên, giảng viên giáo dục quốc phòng và an ninh ở trường Đại học Chính trị 
  Nguồn trích: Quốc phòng Toàn dân 
  Năm xuất bản: 2016 
  Số:
  Trang 85-87 
  Từ khóa: Giảng viên; Đào tạo; Giáo viên; Giáo dục; Quốc phòng; An ninh; Đại học; Chính trị 
  Kí hiệu kho: TTKHCNQG, CVv351 
  [Xem tòan văn]