Quay lại Trang tìm kiếm CSDL

Chi tiết tài liệu

  Chỉ số đề mục: 10.15.35 -  
  Dạng tài liệu BB 
  Tác giả Phạm Thị Hải Chuyền 
  Nhan đề: Công cuộc giảm nghèo của Việt Nam:Những thành tựu nổi bật và giải pháp khắc phục những hạn chế trong thời gian tới 
  Nguồn trích: Cộng Sản 
  Năm xuất bản: 2016 
  Số: 880 
  Trang 56-60 
  Từ khóa: Pháp luật; Chính sách; Văn bản; Xóa đói giảm nghèo; Việt Nam 
  Kí hiệu kho: TTKHCNQG, CVv84 
  [Xem tòan văn]