Quay lại Trang tìm kiếm CSDL

Chi tiết tài liệu

  Chỉ số đề mục: 82.13.31; 10.15.33 -  
  Dạng tài liệu BB 
  Tác giả Đinh Tiến Dũng 
  Nhan đề: Ngành tài chính nỗ lực thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 2010-2015 
  Nguồn trích: Cộng Sản 
  Năm xuất bản: 2016 
  Số: 880 
  Trang 61-67 
  Từ khóa: Tài chính; Kinh tế; Nghị quyết; Chính trị; Quốc hội 
  Kí hiệu kho: TTKHCNQG, CVv84 
  [Xem tòan văn]