Quay lại Trang tìm kiếm CSDL

Chi tiết tài liệu

  Chỉ số đề mục: 03.09 - Lịch sử đại cương 
  Dạng tài liệu BB 
  Tác giả Anh Minh 
  Nhan đề: Những kỷ niệm sinh nhật trong cuộc đời Hồ Chủ Tịch 
  Nguồn trích: Điện & Đời sống 
  Năm xuất bản: 2014 
  Số: 181 
  Trang 1-4 
  ISSN: 0686-3883 
  Từ khóa: Kỷ niệm; Sinh nhật; Hồ Chí Minh; Lịch Sử; Cách mạng 
  Kí hiệu kho: TTKHCNQG, CVv195 
  [Xem tòan văn]