Quay lại Trang tìm kiếm CSDL

Chi tiết tài liệu

  Chỉ số đề mục: 10.09.09 -  
  Dạng tài liệu BB 
  Tác giả Lê Hữu Nghĩa 
  Nhan đề: Thực hiện và phát huy dân chủ qua 30 năm đổi mới 
  Nguồn trích: Cộng Sản 
  Năm xuất bản: 2016 
  Số: 880 
  Trang 68-74 
  Từ khóa: Dân chủ; Nhận thức; Giai cấp vô sản; Xã hội chủ nghĩa; Lý luận; Nhân dân; Cách mạng 
  Kí hiệu kho: TTKHCNQG, CVv84 
  [Xem tòan văn]