Quay lại Trang tìm kiếm CSDL

Chi tiết tài liệu

  Chỉ số đề mục: 78.17 - Đường lối quân sự và lý thuất nghệ thuật quân sự 
  Dạng tài liệu BB 
  Tác giả Trần Thái Bình 
  Nhan đề: Bàn về tác chiến phòng thủ chiến lược trong chiến tranh bảo vệ tổ quốc 
  Nguồn trích: Quốc phòng Toàn dân 
  Năm xuất bản: 2016 
  Số:
  Trang 91-93 
  Từ khóa: Chiến tranh; Cách mạng; Tổ quốc; Quy mô; Ngoại giao; Tiềm lực; Quốc phòng; Mỹ 
  Kí hiệu kho: TTKHCNQG, CVv351 
  [Xem tòan văn]