Quay lại Trang tìm kiếm CSDL

Chi tiết tài liệu

  Chỉ số đề mục: 11.09.13 -  
  Dạng tài liệu BB 
  Tác giả Đặng Văn Chung 
  Nhan đề: Thấm nhuần tư tưởng Hồ Chí Minh về Giáo dục lý luận mác - Lênin cho cán bộ, đảng viên 
  Nguồn trích: Điện & Đời sống 
  Năm xuất bản: 2014 
  Số: 181 
  Trang 5-6 
  ISSN: 0686-3883 
  Từ khóa: Tư tưởng; Hồ Chí Minh; Giáo dục; Lý luận; Mác-Lênin ; Cán bộ; Đảng viên 
  Kí hiệu kho: TTKHCNQG, CVv195 
  [Xem tòan văn]