Quay lại Trang tìm kiếm CSDL

Chi tiết tài liệu

  Chỉ số đề mục: 78.19 - Khoa học quân sự 
  Dạng tài liệu BB 
  Tác giả Võ Tiến Quang 
  Nhan đề: Một số vấn đề đặt ra trong công tác diễn tập chiến thuật hiện nay- Từ thực tiễn ở sư đoàn 309 
  Nguồn trích: Quốc phòng Toàn dân 
  Năm xuất bản: 2016 
  Số:
  Trang 94-96 
  Từ khóa: Chiến đấu; Trình độ; Công nghệ thông tin; Vũ khí; Quân sự; Quốc phòng; Cán bộ 
  Kí hiệu kho: TTKHCNQG, CVv351 
  [Xem tòan văn]