Quay lại Trang tìm kiếm CSDL

Chi tiết tài liệu

  Chỉ số đề mục: 44.29.01 -  
  Dạng tài liệu BB 
  Tác giả Dương Anh Minh 
  Nhan đề: Hội điện lực miền Trung & Tây Nguyên Tổ chức đại hội biểu nhiệm kỳ II (2014-2019) 
  Nguồn trích: Điện & Đời sống 
  Năm xuất bản: 2014 
  Số: 181 
  Trang 7-8 
  ISSN: 0686-3883 
  Từ khóa: Điện lực; Tổ chức; Đại hội; Biểu nhiệm; Miền Trung; Tây Nguyên 
  Kí hiệu kho: TTKHCNQG, CVv195 
  [Xem tòan văn]