Quay lại Trang tìm kiếm CSDL

Chi tiết tài liệu

  Chỉ số đề mục: 10.15.33 -  
  Dạng tài liệu BB 
  Tác giả Trần Ngọc Đường 
  Nhan đề: Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện cơ chế kiểm soát quyền lực nhà nước ở nước ta 
  Nguồn trích: Cộng Sản 
  Năm xuất bản: 2016 
  Số: 880 
  Trang 75-80 
  Từ khóa: Quyền lực; Nhà nước; Viện kiểm soát; Cơ chế; Pháp luật 
  Kí hiệu kho: TTKHCNQG, CVv84 
  [Xem tòan văn]