Quay lại Trang tìm kiếm CSDL

Chi tiết tài liệu

  Chỉ số đề mục: 44.29.37 -  
  Dạng tài liệu BB 
  Tác giả Trần Quốc Lẫm 
  Nhan đề: Đường dây 500KV Bắc - Nam Những kinh nghiệm xây dựng phát triển điện 
  Nguồn trích: Điện & Đời sống 
  Năm xuất bản: 2014 
  Số: 181 
  Trang 11-12 
  ISSN: 0686-3883 
  Từ khóa: Đường dây; Xây dựng; Phát triển; Điện lực; Kinh nghiệm 
  Kí hiệu kho: TTKHCNQG, CVv195 
  [Xem tòan văn]