Quay lại Trang tìm kiếm CSDL

Chi tiết tài liệu

  Chỉ số đề mục: 11.21.01 -  
  Dạng tài liệu BB 
  Tác giả Nhị Lê 
  Nhan đề: Gìn giữ và phát triển sự nghiệp vẻ vang 86 năm của Đảng với dân tộc: vì Việt Nam độc lập, thống nhất và chủ nghĩa xã hội; vì thế giới hòa bình, văn minh và thịnh vượng 
  Nguồn trích: Cộng Sản 
  Năm xuất bản: 2016 
  Số: 880 
  Trang 81-88 
  Từ khóa: Chủ nghĩa Mác-Lê nin; Giai cấp; Chủ nghĩa xã hội; Văn minh; Lịch sử; Hồ Chí Minh 
  Kí hiệu kho: TTKHCNQG, CVv84 
  [Xem tòan văn]