Quay lại Trang tìm kiếm CSDL

Chi tiết tài liệu

  Chỉ số đề mục: 78.23 - Kinh tế quân sự. Kinh tế thời chiến. Quân sự hoá nền kinh tế 
  Dạng tài liệu BB 
  Tác giả Đồng Ngọc Châu 
  Nhan đề: Mấy giải pháp tiến hành công tác dân vận của các dơn vị quân đội đối với đồng bào theo đạo ở miền Đông Nam Bộ 
  Nguồn trích: Quốc phòng Toàn dân 
  Năm xuất bản: 2016 
  Số:
  Trang 97-100 
  Từ khóa: Quân đội; Chính trị; Chính sách; Nhà nước; Đoàn kết; Dân vận; Đồng bào; Đông Nam Bộ 
  Kí hiệu kho: TTKHCNQG, CVv351 
  [Xem tòan văn]