Quay lại Trang tìm kiếm CSDL

Chi tiết tài liệu

  Chỉ số đề mục: 78.27 - Tổ chức và lực lượng vũ trang của các khối quân sự và liên minh quân sự - chính trị 
  Dạng tài liệu BB 
  Tác giả Phùng Tuấn Hải 
  Nhan đề: Một số vấn đề về tiềm năng và triển vọng hợp tác quốc phòng Việt Nam-ấn Độ 
  Nguồn trích: Quốc phòng Toàn dân 
  Năm xuất bản: 2016 
  Số:
  Trang 101-103 
  Từ khóa: Quốc phòng; Quân đội; Đào tạo; Tiềm năng; Hợp tác; Việt Nam; ấn Độ 
  Kí hiệu kho: TTKHCNQG, CVv351 
  [Xem tòan văn]