Quay lại Trang tìm kiếm CSDL

Chi tiết tài liệu

  Chỉ số đề mục: 11.21.01 -  
  Dạng tài liệu BB 
  Tác giả Nguyễn Trọng Phúc 
  Nhan đề: Đảng cộng sản Việt Nam: Những bài học về xây dựng, chính đốn Đảng 
  Nguồn trích: Cộng Sản 
  Năm xuất bản: 2016 
  Số: 880 
  Trang 89-94 
  Từ khóa: Đảng cộng sản; Đại hội; Kháng chiến; Hội nhập; Quốc tế; Việt Nam 
  Kí hiệu kho: TTKHCNQG, CVv84 
  [Xem tòan văn]