Quay lại Trang tìm kiếm CSDL

Chi tiết tài liệu

  Chỉ số đề mục: 06.71.25 -  
  Dạng tài liệu Bài trích tạp chí 
  Tác giả Phan Văn Khải 
  Nhan đề: Cần tập trung sức nâng cao năng lực tài chính cho NHCSXH để đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu vay vốn của hộ nghèo và các đối tượng chính sách 
  Nguồn trích: TC Ngân hàng 
  Năm xuất bản: 2004 
  Số:
  Trang 1-3 
  ISSN: 0866-7462 
  Từ khóa: Ngân hàng chính sách xã hội; Hộ nghèo; Đối tượng chính sách 
  Kí hiệu kho: TTTTKHCNQG, CTv 36